”Medveten kommunikation skapar godare arbetsklimat och bättre resultat”

 

KAHEMI arbetar primärt med organisation- och medarbetarutveckling, konflikthantering och ledarskap, Därtill företagshälsovård, teambuilding samt enskilda föreläsningar.

Genom ett kvalitativt strukturerat arbete baserat på SDT ökar vi arbets- och ledningsgruppers inre drivkraft via fortbildning i kommunikation, proaktiv konflikthantering, personalhandledning, internsuccession samt chefs- och HR stöd. Vi skräddarsyr moduler för organisations- och personalförändringar. KAHEMI bistår med expertis vid framtagande av krishantering och implementering av projekt och personalsystem.

”Varför tappar vi de bästa?" – optimera organisationens engagemang

Att företag avvecklar den personal som underpresterar är önskvärt, men att förlora de högpresterande är en kostsam förlust.
Tillsammans med produkten och tjänsten är medarbetarna företagets främsta resurs. Goda medarbetare utvecklar produkten och skapar mervärde för företaget. Ibland utvecklas dock de främsta medarbetarna förbi eller åt ett annat håll än sin arbetsplats och letar sig åt annat håll.
Vilka faktorer synliggör och vidmakthåller motivation, stimulans, innovation och kreativitet hos medarbetarna? Hur får vi organisatorisk och individuell utveckling att samverka?

KAHEMI ANPASSAR TJÄNST EFTER BEHOV:

SYNLIGGÖRA

Skattning.

Genom flertalet evidensbaserade skattningsverktyg såsom, SDT Multidimensional Work Motivation Scale, TalentQ Drives…m.f.l. mäter vi grundligt de faktorer som stimulerar medarbetarna. Som chef, styrelseledamot och arbetsledare kommer du at veta hur man långsiktigt håller dem entusiastiska och effektiva.

 

Föreläsning

”Motivation är nyckeln till framgång”
1 tim, halv- samt heldag.
Målgrupp: hela arbetsgrupper/företag. 

”Varför tappar vi de bästa?”
1 tim, halv- samt heldag.
Målgrupp: ledningsgrupper.

TILLFÖRA

Förändring.

Vi skräddarsyr en utförlig skattning och tillhörande rapport. Skapar ett unikt underlag att använda vid beslutsfattande.

Uppdragsgivaren eller/och medarbetaren/na får förslag på åtgärder och processhandledning i genomförande. Individuell coachning och stöd i medarbetarskap.

 

Fördjupning

Möjlighet till verksamhetsnära handledning såväl som föreläsningar och fortbildning kopplade till specifika, såväl som för arbetslaget breda motivationsfaktorer.

Hotline för chefer och HR

UTFÖRA

Employer Branding

Leder i projektform arbetet med att implementera ett effektiviserat medarbetarskap. Baserat på ett aktivt arbete med hållbara strategier utifrån motivationsfaktorerna:

 • Samhörighet
 • Utmaning
 • Autonomi
 • Anseende
 • Kompetens
 • Personligt

 

Interim management
Tillfällig chef, HR eller projektledare.

”Från specialist till chef – strategier för kvalitetssäkrad internsuccession”

En god specialist är inte nödvändigtvis en god chef. Detta vet vi, men likväl går vi som företagsledare alltjämnt i fällan, med kostsamma internrekrytering som följd. Minska kostsamma felrekryteringar genom kvalitetssäkrad intern succession.
Blir det rätt från början blir investeringen minimal. En bra rekrytering betalar alltid sig själv.

SYNLIGGÖRA

Skattning.
Via individuella skattningar såsom SDT, Dimensions, Elements, 360…m.fl. fastställs yrkesrelaterade kompetensområden relevanta för tjänsten. Såväl som begåvningstest i tre delar vilka mäter verbal, numerisk och logisk förmåga, vilka kan användas oavsett tjänst och på alla nivåer.

 

Föreläsning
”Från specialist till chef – fallgropar och möjligheter”
1 tim, halv- samt heldag.
Målgrupp: Ledningsgrupper.

TILLFÖRA

Förändring.
Rekryteringsstöd
Bistår i att se bortom kandidaternas CV för att utöver kompetens, även säkerställa rätt inställning och målsättning.

 • Stöd i framtagande av arbetsanalys och kravprofil.
 •  Fördjupade kandidatintervjuer.
 • Analysera företagskulturen eller/och hela arbetsgruppen
 • …och sätta resultatet i relation till kandidatens egenskapsprofil
 • … och framtar unika teamprofiler.
 • Kartlägger preventivt sk. Urspårningsfaktorer kopplade till analyserna ovan

Hotline för chefer och HR

UTFÖRA

Company Branding

Leder i projektform arbetet med att implementera ett effektiviserat medarbetarskap. Baserat på ett aktivt arbete med hållbara strategier utifrån motivationsfaktorerna:

 • Samhörighet
 • Utmaning
 • Autonomi
 • Anseende
 • Kompetens
 • Personligt


Interim management

Tillfällig chef, HR eller projektledare.

”Vaccinera dina medarbetare mot ohälsa och stress”

Komplementär företagshälsovård.

Genom att arbeta proaktivt istället för reaktivt på signaler och upplevelser av stress, vantrivsel och psykisk ohälsa säkrar ni inte bara medarbetarnas välmående, utan skapar förutsättning för ett fungerande och utvecklande arbetsklimat som i slutändan kan generera tillväxt och avkastning.
KAHEMI erbjuder genom samarbete med Worklife Barometer samt Fysiotest en unik och komplett kedja med paket för kvalitativt hälsofrämjande arbete.

Finns utöver nedanstående ingångar även långsiktiga paket i abonnemangsform, skräddarsydda utifrån ert behov och storlek. Kontakta oss för ytterligare info.

SYNLIGGÖRA

Här skapar vi en bas att arbeta utifrån. Vi diagnosticerar verksamheten och dess medarbetare utifrån vetenskapligt belagda metoder och tekniker. Fysiska test samt kartläggning av psykosocial arbetsmiljö. Intervjuer med utvalda personer på ledningsnivå, verksamhetsnivå och utförarnivå.  Detta för att skapa en bred uppfattning om nuläget.

 • Diagnostiska och djupgående tester av personer, kultur och miljö.
 • Vi kan även implementera kontinuerlig skattning av stress och ohälsa via Howdy-appen i samarbete med Worklife Baromenter. 
 • Avancerade fysiska test via Fysiotest marknadsledande verktyg.

Sammanställning av rapport utifrån analysen med förslag på åtgärdsplan.

TILLFÖRA

Utifrån resultaten i steg 1 tar vi fram ett skräddarsytt detaljerat åtgärdsprogram för att på bästa vis stärka individen i den fysiska eller psykiska hälsostatusen. Individuella stress-, träning-. eller kosttips. Även KBT-behandling vid behov såsom separation, depression eller missbruk. Därtill organisatoriska stöd i strukturella hälsofrämjande förändringar. Vi bistår i att genomföra den plan för förändring vi utarbetat i modul 1:

 • Temadagar med föreläsningar, workshop och disfusioner kring ett eller flera av följande  områden, för anställda eller för ledning:
  • Kommunikation och Kollegial feedback
  • Konflikt och krishantering
  • Stresshantering,
  • Motiverande Samtal
 • Individuellt ledningsstöd genom coachande/terapeutiska samtal.
 • Enskilda terapitimmar
 • Hotline för chefer och HR

UTFÖRA

Ibland uppstår situationer där den egna organisationens resurser inte räcker till. Vissa frågor kan även vara för känsliga för att man  ska ta i dem internt. Låt en professionell partner ombesörja detta.

 • Aktivt konflikthanteringsarbete, inkl. medling.
 • Krishantering
 • Individuell terapi
 • Handledning, grupp och individ.
 • Implementering av proaktiva system
 • Konkret facilitering av projekt eller åtgärdsprogram
 • Temporära ledningsfunktion (Interim management). Tillfällig chef, HR eller projektledare som koordinator i förändringsprocesser

Facilitering av förändring vid projekt och omorganisation.

”Hög fart kompenserar inte för felaktig riktning”

Står ni inför en omorganisation? Uppstart, projekt eller ska ni expandera till en ny marknad?

Då behöver ni KAHEMIs Faciliterings stöd.

Varje stor förändring i en verksamhet påverkar individer både privat och professionellt. Arbetsgruppens samspel och effektivitet är den kanske mest kritiska faktorn för att lyckas med alla typer av förändringsarbeten.

Facilitering betyder ”att underlätta”.  Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda en grupp mot gemensamt satta mål. Och att det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.Faciliteringbehövs för att bättre kunna ta tillvara på den viktigaste produktionsfaktorn vi i dag har i våra organisationer - våra medarbetare

Det handlar om att:

 • Guida och gå från ord till handling
 • Stötta individer att själva hitta nya lösningar
 • Skapa delaktighet i förändringsprocesser
 • Hitta former för att tänka tillsammans
 • Riva väggar mellan olika funktioner
 • Framförallt att synliggöra, uppskatta och utveckla människor

Facilitatorn planerar och leder kunskaps- och utvecklingsprocessen. Deltagarna ansvarar för sakinnehåll och expertkunskaperna. Genom att ni använder en facilitator som inte själv har ett intresse i sakfrågan, kan ni öka kreativiteten och göra samarbetet effektivare.

”En god idé behöver en lika god process för att nå framgång”

Vi hjälper er att redan i planeringsstadiet adressera och förebygga oroshärdar och fallgropar. Genom medveten kommunikation, förebyggande handledning för grupp och individ skapar vi möjlighet för projektet och individer att lyckas.

Vi på KAHEMI kan hjälpa er med rätt verktyg och säkerställa att förändringsresan startar och går i mål på bästa möjliga sätt.

INTERIM MANAGEMENT

Interim management handlar om att under en kortare tid ta in en person på ledningsposition på grund av ett tillfälligt behov såsom pågående rekrytering, sjukskrivning, föräldraledighet eller omorganisation.

KAHEMI kan via ett brett nätverk bistå med kvalitativ personal och spetskunskap.

KONFLIKTHANTERING

Har ni kostsamma konflikter som negativt påverkar arbetet och personalens mående? Då behöver ni KAHEMI.

52 % av de anställda uppger att de förlorat arbetstid genom att oroa sig för arbetsrelaterade konflikter.
25 % har haft konflikter med kollegor som lett till sjukskrivning. 18 % av de anställda uppger att de lämnat en arbetsgivare på grund av konflikter.

I direkta kostnader motsvarar konflikter på arbetsplatsen ca 3 dagars sjukfrånvaro per anställd och år.

Indirekta kostnader i form av försämrad arbetsmoral, skadat varumärke, minskad kreativitet, grupperingar, onödiga omstruktureringar, minskad samarbetsvilja, utökade mötestider, förlorade kunder… listan på negativa konsekvenser kan göras lång.

Konflikter är samtidigt inte enbart av ondo, utan även en resurs att ta tillvara. Konflikter tyder på engagemang och på förmåga att kommunicera.

”Konflikter är ett symptom på ett missförhållande, men också en förutsättning för förändring”

KAHEMI hanterar alla typer av konflikter, preventivt eller akut, på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi skräddarsyr interventioner och leder processen framåt i samverkan med ledning och HR, via medling, arbetsplatsdiagnos, skattningar såväl som grupp och individuella samtal.

 • Konflikthantering.  PDF kommer snart

FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGAR

"MI - Motiverande Samtal"
2 dagars diplomutbildning med obligatoriska hemuppgifter. Teori varvas med praktisk tillämpning.
Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

"Konflikthantering - teori och praktik"
1 tim, halv- samt heldag.

”Från specialist till chef – fallgropar och möjligheter vid internsuccesion”
1 tim, halv- samt heldag.
Målgrupp: Ledningsgrupper och rekryterare.

"Varför tappar vi de bästa?"
1 tim, halv- samt heldag.
Målgrupp: Ledningsgrupper och rekryterare.

"Psykologiska spel i arbetsgruppen"
1 tim, halv- samt heldag.

”Motivation är nyckeln till framgång”
1 tim, halv- samt heldag.

 

KICK-OFF & TEAMBUILDING

Förstärk det positiva och lär även av goda exempel!
Behöver det vara kris och katastrof för att du ska ha glädje av Kahemis tjänster? Faktiskt inte. En grupp som fungerar eller är ny kan arbeta proaktivt för att bibehålla eller bygga upp en effektiv teamkänsla. Genom ett skräddarsytt paket innehållande föreläsningar och gruppövningar hjälper vi gruppen att trivas tillsammans.
Kahemi samarbetar med fd världsmästaren i boxning Armand Krajnc gällande kick-off och teamdagar.

PRIVATPERSON

Vi erbjuder terapi och behandling för privatpersoner på vår mottagning i centrala Malmö.

Samtal med fokus på par- och familjerådgivning.

Även enskild terpi utifrån  KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och TA (TransaktionsAnalys) för depression, tvång, fobier, aggresionsproblemik, sorgebearbetning, missbruk...m.m.

Kontakta oss för tidsbokning och information.